KULTURA W ZASIĘGU 2.0


Projekt „Kultura w zasięgu 2.0”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza przystąpiła w 2018 roku do realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0.”.

Celem projektu jest digitalizacja zasobów, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów oraz tworzenie narzędzi do dystrybucji treści w zakresie udostępniania zdigitalizowanych zasobów a na podstawie danych – budowa usług cyfrowych.

Digitalizacja uchroni między innymi oryginały zbiorów przed nadmierną eksploatacją i zniszczeniem. W pierwszej kolejności opracowaniu poddane zostaną zbiory cenne, ciekawe, charakterystyczne z punktu widzenia instytucji, których udostępnianie byłoby zagrożone zniszczeniem np. zbiory prasy z początku wieku:

„Tydzień Polski” z 1907 roku, „Lot Polski” z 1926 „Kronika Warszawy” z 1928 rok, „Ziemia” z 1928 roku, „Inwalida” z roku 1928, „Peowiak” z 1930 roku, „Kino” z 1932 roku, Tygodnik Ilustrowany dla Młodzieży „Iskry” 1933.

Drugim ważnym kryterium będą wskazówki i sugestie samych odbiorców. Bibliotece zależy na ucyfrowieniu zbiorów literatury regionalnej oraz dokumentów życia społecznego. Ponadto digitalizacji wymaga pogarszający się ciągle stan dawnej prasy regionalnej – Gazeta Kujawska i Wiadomości Włocławskie (numery powojenne).

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jest przewidziana na lata 2018-2019. W 2018 roku została wyposażona pracownia digitalizacji oraz przeszkolono zespół pracowników z zakresu praw autorskich i standardów technik digitalizacji. W 2019 roku wyposażenie pracowni digitalizacji zostanie uzupełnione o repozytorium zbiorów cyfrowych.

Łączna wartość wyposażenia pracowni digitalizacji zakupionego w ramach realizacji projektu ,,Kultura w zasięgu 2.0 ” wynosi 468 179,82 zł, w tym:
– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. , Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego – 397 952,84 zł ( co stanowi 85 % kwoty ogółem),
– wkład własny w formie dotacji celowej Gminy Miasto Włocławek – 70 226,98 zł (co stanowi 15 % kwoty ogółem).