Ankieta

Prezydent Miasta Włocławek, Marek Wojtkowski zachęca do wypowiedzenia się na temat procesu rewitalizacji realizowanego we Włocławku.

Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, czyli mieszkańców Włocławka, przedsiębiorców, społeczników oraz przedstawicieli instytucji i innych podmiotów. Wierzymy, że zmiana, która następuje w Śródmieściu ma wpływ nie tylko na mieszkańców najstarszej części Włocławka, ale też przedstawicieli innych osiedli. Stąd nasze zaproszenie kierujemy do jak najszerszego grona odbiorców.

O wypełnienie anonimowej ankiety prosimy w terminie do 15 lutego 2024 roku. Jej wyniki przyczynią się nie tylko do sformułowania oceny, jak realizowany jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, ale też wyznaczenia pożądanych kierunków zmian w Śródmieściu Włocławka. Tym ważniejszy jest Państwa głos!

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/ankietagprwloclawek
Ankieta została opracowana w związku z przygotowaniem oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Wymóg ten wynika z ustawy o rewitalizacji i realizowany jest nie rzadziej niż raz na 3 lata.