CZAS NA NASZ WOLNY CZAS… Z KSIĄŻKĄ I BIBLIOTEKĄ

Projekt „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” jest realizowany na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dany rok ; zawiera ofertę, w ramach której zaplanowano ofertę skierowaną do szerokiego grona odbiorcy tj. dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych, młodzieży szkół podstawowych i średnich. Zajęcia zaplanowano tak, aby były dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej.

2020

2021

2022