DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej biblioteka.wloclawek.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2006-10-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Treści zamieszczone nie posiadają możliwości udźwiękowienia,.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,.
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Grafiki są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Pomimo starań redaktorów Portalu, pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-13.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Pyla, informatyk@biblioteka.wloclawek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 231-55-50 wew 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku z poziomu gruntu. Wypożyczalnia główna zlokalizowana jest na parterze , Filia dziecięca nr 1 w piwnicy Biblioteki.

Brak windy ,korytarze ogólnodostępne.

Informacji głosowych brak, pętli indukcyjnych brak.

W pobliżu obiektu są ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych z kopertą dla osób niepełnosprawnych.

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online jest niedostępne.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego MBP 2021