KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku” jest kontynuacją tradycji i celów Kół Przyjaciół działających dotychczas przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku i jej filiach.
Koło zostało zarejestrowane i wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek 18 maja 2021 roku.
Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, m.in. poprzez powiększanie zbiorów bibliotecznych oraz doskonalenie usług informacyjnych na rzecz społeczności lokalnej.

Członkiem KPB może zostać każdy czytelnik biblioteki, który złoży pisemną deklarację i opłaca składkę (5 zł miesięcznie).

Zakres praw i obowiązków członków KPB określa Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego „Koło Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku.
Ze środków zgromadzonych przez Stowarzyszanie dokonuje się zakupu książek i innych materiałów bibliotecznych, które następnie przechodzą na własność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku w formie daru i w ten sposób powiększają majątek Biblioteki.
Książki i inne materiały biblioteczne opatrzone są znakiem o treści „Koło Przyjaciół Biblioteki”.
Szczegóły udostępniania określa Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.