Ludwik Bauer pierwszy Honorowy Obywatel Miasta Włocławka

Z kart historii Włocławka

26 marca 1917 r. włocławski przemysłowiec, działacz społeczny i burmistrz miasta Włocławka Ludwik Teodor Bauer został jako pierwszy w historii naszego miasta nagrodzony tytułem „Honorowego Obywatela Miasta Włocławka”. Na posiedzeniu Rady Miejskiej zebrani radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem tego tytułu w dowód uznania za zaangażowanie w życie miasta.

Jako przemysłowiec, założyciel fabryki wódek, czynnie uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach, które przyczyniały się do rozwoju gospodarczego i społecznego miasta. W 1897 r. był współzałożycielem Włocławskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, którego głównym celem było gromadzenie i wspieranie rozwoju rodzimego handlu. Przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu powołanemu przez mieszkańców dla zorganizowania szkoły średniej, kształcącej kadry dla rozwijającego się przemysłu. Stanął na czele Rady Opiekuńczej, która w bardzo krótkim czasie zgromadziła niezbędne fundusze do wybudowania budynku 7. klasowej Szkoły Handlowej. Obecnie budynek jest siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej.

Wraz z żoną Adelą wspomagał towarzystwa dobroczynności, szkoły, przytułki, fundował stypendia dla niezamożnej młodzieży. Czynnie uczestniczył w życiu Gminy Ewangelicko-Augsburskiej we Włocławku.

Po wybuchu I wojny światowej, władze niemieckie powołały Ludwika Bauera na stanowisko nadburmistrza miasta Włocławka, wprawdzie po niespełna roku powołano na to stanowisko Niemca kpt. Kurta Fredricha, ale dla zyskania przychylności ludności miasta, władze niemieckie wydały w 1915 r. Ordynację, na podstawie której powołano we Włocławku korporację radnych miejskich, przekształconą później w Radę Miasta, na której czele stanął Ludwik Bauer. Na skutek starań Rady Miasta Ludwik Bauer ponownie został burmistrzem Włocławka 5 lutego 1918 r., jednak w listopadzie tego roku ze względu na zły stan zdrowia zrezygnował z pełnionej funkcji.

Za całokształt działalności publicznej w 1925 r. został odznaczony Orderem Polonia Restituta.

Jedna z włocławskich ulic jest nazwana jego imieniem a w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej i w Kościele Ewangelicko-Augsburskim umieszczone zostały tablice pamiątkowe.

Ludwik Teodor Bauer zmarł 7 września 1927 r. i pochowany został na włocławskim cmentarzu.