RODO

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 11/13.
Inspektorem Ochrony Danych jest Adrian Domanowski, z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@biblioteka.wloclawek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Dane osobowe będą przetwarzane w granicach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1669), a także stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz części zbiorów udostępnianych na miejscu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), bowiem jest ono niezbędne do wykonania umowy i podjęcia niezbędnych działań bezpośrednio przed jej zawarciem, a także do prawidłowej obsługi użytkowników Biblioteki.
Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki. W sytuacji braku informacji od czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki i braku zobowiązań, dane zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia). W przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą przechowywane do czasu obowiązywania właściwych przepisów prawa.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji lub profilowaniu. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Przysługuje Pani/ Panu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.