HISTORIA

15 kwietnia 1945 roku, a więc zaledwie trzy miesiące po wyzwoleniu Włocławka, rozpoczęła pracę Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku, zlokalizowana przy ul. Kościuszki 12. Jej pierwszym kierownikiem była Irena Chądzyńska, a od 1957 roku funkcję tę przejęła mgr Maria Branicka. Biblioteka prowadziła wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych oraz oddział dla dzieci. Ważną rolę odgrywały powstające biblioteki powiatowe, rozwijające czytelnictwo w środowisku wiejskim. Nadzór i opiekę nad bibliotekami i ich zbiorami sprawowało Ministerstwo Oświaty.

Publiczna Miejska Biblioteka miasta Włocławka, ul. Kościuszki 12

W grudniu 1946 roku Inspektorat Szkolny we Włocławku powołał na stanowisko kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej Halinę Szatkowską, której powierzono organizację tej placówki. Oficjalnie Powiatowa Biblioteka Publiczna we Włocławku rozpoczęła działalność 23 października 1947 roku, mając do dyspozycji 1333 woluminy.

Od grudnia 1962 r. funkcję kierownika powierzono Krzysztofowi Różańskiemu, który kierował biblioteką do czerwca 1967 roku. Od sierpnia tegoż roku stanowisko kierownika objęła mgr Kazimiera Kamińska, która funkcję tę pełniła do roku 1975. W roku 1972 biblioteka, wówczas Miejska Biblioteka Publiczna, przeniosła się do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Warszawskiej 11/13. Wówczas to nastąpiła radykalna poprawa warunków lokalowych biblioteki, a tym samym warunków pracy bibliotekarzy i dogodniejsze warunki korzystania z księgozbioru dla czytelników. MBP nie była niestety jedynym użytkownikiem budynku. Drugim lokatorem był Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Tymczasem biblioteka się rozrastała, powiększał się księgozbiór, rosła liczba czytelników, co wpłynęło na pogorszenie się warunków pracy. Taki stan rzeczy trwał do chwili likwidacji KMPiK (do roku 1993). Wówczas to Zarząd Miasta, który jest prawnym właścicielem gmachu, przekazał WBP większość pomieszczeń opuszczonych przez Klub.

W roku 1975, w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, w sieci bibliotek publicznych woj. włocławskiego zaszły zasadnicze zmiany. Likwidacji uległa Powiatowa Biblioteka Publiczna we Włocławku, a jej księgozbiór połączono ze zbiorami Miejskiej Biblioteki Publicznej, tworząc w ten sposób księgozbiór powołanej Zarządzeniem Nr 25/1975 Wojewody Włocławskiego z dnia 31 lipca 1975 r., Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Dyrektorem biblioteki została mgr Maria Branicka, a funkcję zastępcy dyrektora ds. merytorycznych (do roku 1987) sprawowała mgr Kazimiera Kamińska.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna dla zaspokojenia potrzeb czytelników intensywnie rozwijała działalność merytoryczną, ale nie tylko. Od września 1989 r. zakres swej działalności wzbogaciła o sprzedaż książek sprowadzanych bezpośrednio z hurtowni warszawskich. W roku 1992, zgodnie z ogólnokrajową tendencją, WBP we Włocławku przystąpiła do komputeryzacji. Zainstalowano Mikrokomputer PC-286 z systemem operacyjnym DOS-5.0, zakupiono też program na prowadzenie sprzedaży książek. Rok później WBP we Włocławku posiadała już dwa komputery.

W roku 1993 miała miejsce kolejna zmiana na stanowisku dyrektora WBP. W kwietniu tego roku na emeryturę poszła mgr Maria Branicka, długoletni zasłużony dyrektor WBP. Nowym dyrektorem mianowana została mgr Maria Jolanta Zielińska, dotychczasowy kierownik działu informacyjno – bibliograficznego. Rok 1993 był rokiem szczególnym dla WBP i to nie tylko z uwagi na zmianę jej dyrektora.

Publiczna Miejska Biblioteka miasta Włocławka, ul. Kościuszki 12

Od 1994 roku w bibliotece funkcjonowało Studium Języków Obcych. Na trzystopniowym kursie naukę języka angielskiego pobierali zarówno uczniowie, jak i osoby dorosłe. 24 marca 1994 r. w gmachu WBP otwarto dwie nowe czytelnie – Regionalno-Bibliograficzną i Prasy z mini barkiem i galerią włocławskich plastyków. Ponadto w Czytelni Prasy odbywały się cykliczne spotkania z twórcami regionu i promocje ich książek.

W 2005 roku Biblioteka Publiczna obchodziła jubileusz 60-lecia swojej działalności. Decyzją Rady Miasta (Uchwała nr 45/XXXII/2005 z dnia 21.03.2005) placówka powróciła do starej nazwy – Miejska Biblioteka Publiczna i przyjęła na swojego patrona Zdzisława Arentowicza.

W roku 2007 dyrektorem Miejskiej Biblioteki im. Z. Arentowicza została Elżbieta Zaborowska, kierująca do tej pory Działem Informacyjno-Bibliograficznym. Listopad 2007r. to smutna data dla włocławskiego bibliotekarstwa – w pożarze spłonęła Filia nr 9. Fakt ten wzbudził ogromne poruszenie i wywołał lawinę wspaniałych ludzkich odruchów – dzięki wsparciu włocławian (i nie tylko), determinacji bibliotekarzy udało się odtworzyć placówkę w nowej, bardziej funkcjonalnej siedzibie przy ulicy Sielskiej 6.

W roku 2008 MBP otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury” . Kwota w wysokości 130.000 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „ Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku w sieci elektronicznego udostępniania zbiorów”.

Rok 2009 stał się rokiem przełomowym dla bibliotekarzy i czytelników – wszystkie placówki biblioteczne zostały objęte systemem elektronicznego udostępniania zbiorów. W maju 2009 r. MBP miała zaszczyt być gospodarzem wojewódzkich obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Uroczystość ta zbiegła się z wydaniem dwóch ważnych publikacji: Kwartalnika Kulturalnego „Refugium” oraz Bibliografii miasta i powiatu za lata 2006/2007.