strona próbna


Deklaracja dostępności

Deklaracja wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz jej wersji mobilnej adres strony biblioteka.wloclawek.pl .

<h3 id="a11y-Data publikacji i aktualizacji">Data publikacji i aktualizacji</h3>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja"> 2019-01-02 </span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja"> 2020-09-24  </span>.</p>

<h3 id="a11y-Status pod względem zgodności z ustawą">Status pod względem zgodności z ustawą</h3>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>treści zamieszczone nie posiadają możliwości udźwiękowienia,</li>
<li>część plików nie jest dostępnych cyfrowo, </li>
<li>brak odpowiedniej struktury treści artykułów w wersji mobilnej, </li>
</ul>
Wyłączenia:
<ul>
<li>grafiki są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, </li>
<li>pomimo starań redaktorów Portalu, pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej</li>
</ul>
</div>

<h3 id="a11y-Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej">Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej</h3>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie"> 2020-09-23 </span>. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>

<h3 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h3>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  <span id="a11y-osoba"> Tomasz Tomaszewski </span>, <span id="a11y-email"> informatyk@biblioteka.wloclawek.pl </span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon"> 54 231-55-50 wew 47 </span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>
<h3 id="a11y-Informacje na temat procedury">Informacje na temat procedury</h3>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/" target="_blank">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>

<h3 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h3>
<ol>
<li> Wejście do budynku z poziomu gruntu. Wypożyczalnia główna zlokalizowana jest na parterze dostęp schodami, Filia dziecięca nr 1 w piwnicy Biblioteki dostęp schodami. </li>
<li> Brak windy ,korytarze ogólnodostępne. </li>
<li> Informacji głosowych brak, pętli indukcyjnych brak. </li>
<li> W pobliżu obiektu są ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych z kopertą dla osób niepełnosprawnych. </li>
<li> Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. </li>
<li> Skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online jest niedostępne. </li>
</ol>