Tytus Wincenty Czaki

4 stycznia 1888 r. w Aleksandrówce k. Ciechocinka (obecnie część miasta) urodził się Tytus Wincenty Czaki, publicysta, działacz niepodległościowy, legionista, prezydent Brześcia nad Bugiem i Włocławka (komisarz rządowy). Jego ojciec Feliks był zarządcą okolicznego majątku i brał udział w powstaniu styczniowym na Kujawach.

Tytus rozpoczął naukę w szkole w Ciechocinku. Edukację kontynuował we Włocławku, gdzie ukończył szkołę średnią. Następnie zdał egzamin do Korpusu Kadetów im. Suworowa w Warszawie.

W 1905 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i działał w jej Organizacji Bojowej. Czaki brał m. in. udział w akcji bojowej, mającej na celu unieruchomienie węzła kolejowego we Włocławku o kluczowym wówczas znaczeniu dla rosyjskiego zaborcy. Wkrótce potem policja carska aresztowała go w Warszawie za działalność konspiracyjną. Został skazany na 2 lata i 8 miesięcy pobytu na Syberii. W 1909 r. Po wielomiesięcznej wędrówce dotarł do Krakowa, gdzie nawiązał bezpośrednie kontakty z Józefem Piłsudskim. Z chwilą utworzenia Legionów Polskich w 1914 r. walczył w ich szeregach pod dowództwem Piłsudskiego.

W latach 1916-1918 był redaktorem „Kultury Polskiej” w Krakowie, a następnie tygodnika „Strzelec” w Warszawie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Czaki pracował jako dziennikarz w różnych czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, angażował się też politycznie.

W latach dwudziestych XX w. sprawował funkcję prezydenta Brześcia nad Bugiem.

W marcu 1933 r. dotychczasowy prezydent Włocławka, Stefan Pachnowski złożył rezygnację z urzędu. Kilka dni później minister spraw wewnętrznych rozwiązał Radę Miejską miasta Włocławka i odwołał z urzędu członków Magistratu. W to miejsce został utworzony Tymczasowy Zarząd Miejski z Komisarzem Rządowym. Z dniem 30 marca 1933 r. stanowisko to objął Tytus Czaki. Wykonywał on wszelkie uprawnienia Rady Miejskiej i Magistratu. Jego zastępcą został inż. Romuald Chmielewski, a organem pomocniczym była Rada Przyboczna, złożona z 16 mieszkańców miasta, posiadających bierne prawo wyborcze.

14 lipca 1933 r. Tytus Czaki, jako komisarz rządowy, zawiesił statut organizacyjny Magistratu z 1930 r. i wprowadził nową nazwę władzy miejskiej – Zarząd Miejski we Włocławku. 27 lutego 1934 r. minister spraw wewnętrznych odwołał komisarza Tytusa Czaki i Radę Przyboczną, a jednocześnie ogłosił nowe wybory samorządowe.

Podczas II wojny światowej Tytus Czaki działał w konspiracji. W 1944 r. został aresztowany przez Niemców, w rezultacie wcześniejszego zatrzymania jego córki Hanny. 23 stycznia 1944 r. wraz z żoną Jadwigą, Czaki został rozstrzelany w Warszawie. Pozostawił po sobie wspomnienia spisane w latach trzydziestych, które znajdują się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.