Prasomaniak – A jak „Ateneum Kapłańskie”

„Ateneum Kapłańskie” to pismo teologiczno-naukowe, wydawane we Włocławku. Zostało założone jeszcze w okresie zaborów, w 1909 r. przez ks. Idziego Radziszewskiego. Od początku swego istnienia było ściśle związane ze środowiskiem włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Redagowanie periodyku, na przestrzeni ponad stu lat istnienia, należało do profesorów włocławskiego seminarium. W latach 1932-1939 obowiązki redaktora „Ateneum Kapłańskiego” sprawował ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia.

Pismo wydawane jest w numeracji ciągłej. Do dnia dzisiejszego ukazały się 683 numery czasopisma, które obecnie funkcjonuje jako dwumiesięcznik. Autorami artykułów do „Ateneum Kapłańskiego” byli i wciąż pozostają osoby związane ze środowiskiem naukowym i stanem duchownym.

Treści zamieszczane na łamach pisma, poświęcone są szeroko pojętej teologii, prawu kanonicznemu, historii, pedagogice, sztuce sakralnej, biografiom świętych i obrońców wiary oraz wszelkim aspektom związanym z nauką i funkcjonowaniem kościoła katolickiego na świecie.

W naszej bibliotece znajdziecie archiwalne numery „Ateneum Kapłańskiego” od 1964 roku.

Przypominamy, iż wszystkie czasopisma udostępniane są na miejscu w Czytelni przy ul. Warszawskiej 11/13.

Zachęcamy do lektury.